Levenslang leren en gezondheidszorg

Werkpakket 6 onderzoekt de bestaande ePortfolioliteratuur en de huidige competentiekaders in acht verschillende gezondheidszorgopleidingen namelijk HBO5-verpleegkunde, bachelor verpleegkunde, vroedkunde, logopedie, audiologie, ergotherapie, podologie en mondzorg. 

Deze kennis wordt verder gebruikt om de ontwikkelde ePortfolio proof-of-concepts (vanuit werkpakket 1) te valideren in de voorgenoemde acht gezondheidszorgopleidingen. De continue competentiegroei doorheen de opleiding, bij de brug tussen opleidingsniveaus maar ook na het afstuderen, wordt centraal gesteld. Dit zorgt ervoor dat de focus van werkpakket 6 vertrekt vanuit drie perspectieven:

 1. Opleidingsniveau (HBO5 – bachelor – master)
 2. Binnen- en buitenlandse stage
 3. Voor en na afstuderen

Het beoogde resultaat is het optimaal in kaart brengen van de competentiegroei in het nieuw ontwikkelde state-of-the-art ePortfolio.

Samenwerking in onderaanneming: Mw. Marijke Verfaillie en Mw. Frances Martens, IVV Sint-Vincentius

Waar staan we momenteel?

De focusgroep-interviews die plaatsvonden voor werkpakket 1 leverden ook interessante bevindingen op voor werkpakket 6. De verschillende stappen van een wetenschappelijk onderbouwd model voor het ondersteunen van werkplekleren binnen de gezondheidszorg werden geëvalueerd. Zo werden de pijnpunten binnen het werkplekleren blootgelegd. Die studie zal voorgesteld worden op de CARE4 conferentie van 7 tot 9 januari in 2022 in Gent. Het abstract lees je hier.

Daarnaast voerden we een review uit over het huidige gebruik van het ePortfolio binnen de algemene gezondheidszorg. En omdat het belangrijk is om een duidelijk en werkbaar competentiekader te gebruiken, werd een Delphi studie opgezet om het CanMEDS competentiekader te valideren binnen de algemene gezondheidszorg. Beide studies werden zowel op de virtuele INTED conferentie in Valencia als op de ICME conferentie in Indonesië voorgesteld. De abstracts lees je hier.

Wat onthouden we van de State-of-the-art review naar het gebruik van online portfolios in 8 gezondheidszorgopleidingen:

 1. Bepaal  goed het doel van het  online portfolio vooraleer te starten met een design en keuze platform.
 2. Er moet meer onderzoek gebeuren naar het effect van online portfolios. Tips:
  • Beperk je niet tot perceptiestudies
  • Neem alle gebruikers mee in je onderzoek en dus niet enkel studenten
  • Neem alle contexten (stage/werk) mee in je onderzoek en beperk je niet tot het ziekenhuis
  • Neem alle disciplines mee in je onderzoek zodat het effect van het portfolio op de interprofessionele samenwerking in kaart gebracht wordt

Wat onthouden we van de Delphi studie voor het valideren van het CanMEDs competentiekader in de bachelor gezondheidszorgopleidingen:

 1. Het CanMEDs competentiekader is een bruikbaar kader in de onderzochte opleidingen in de gezondheidszorg. Via een Delphi studie werden alle rollen en kerncompetenties gevalideerd op relevantie en duidelijkheid. Twee competenties werden niet gevalideerd op meetbaarheid vóór afstuderen:
  • De zorgverlener beheert carrièreplanning, financiën en human resources in de praktijkvoering (rol van leider)
  • De zorgverlener toont toewijding aan de maatschappij door het herkennen van, én het beantwoorden aan, maatschappelijke verwachtingen in de gezondheidszorg (rol van professional).
 2. De resultaten tonen geen significante verschillen in beoordeling tussen de disciplines. Dit is hoopvol betreffende het gebruik in een interprofessionele context. Een vervolgstudie is nodig om de ondersteunende competenties en de beoordelingscriteria te valideren.

Wie contacteren bij vragen?