SCAFFOLD betekent ONDERSTEUNEN. Dit onderzoeksproject wil dus op basis van wetenschappelijk onderzoek een state-of-the-art ePortfolio ontwerpen dat studenten in de gezondheidszorg maximaal ondersteunt in hun competentiegroei. 

SCAFFOLD is een vierjarig multidisciplinair onderzoeksproject dat bestaat uit:

3 transversale werkpakketten

  • User-centered design en prototype ontwikkeling
  • Training en gebruiksprocedures
  • Beleid, wetgeving en ethiek

3 context-specifieke werkpakketten

  • Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg
  • Toetsen van competenties in huisartsenopleiding
  • Levenslang leren en gezondheidszorg)

en 1 overkoepelend werkpakket

  • Projectmanagement: om de cohesie tussen alle werkpakketten te bewaken en te bevorderen.

Tijdens het SCAFFOLD-project zullen 4 doctoraatstudenten de wetenschappelijke literatuur en specifieke aspecten van het e-Portfolio diepgaand bestuderen zodat nieuwe inzichten in het ePortfolio opgenomen worden. De impact van het ontwikkeld ePortfolio op de kwaliteit van opleiding en zorg op de werkplek zal centraal staan.  

User-centered design en prototype ontwikkeling

User-centered design en prototype ontwikkeling

Dit werkpakket staat in voor de ontwikkeling van een prototype ePortfolio dat voldoet aan de noden en wensen van alle partijen betrokken in werkplekleren in de gezondheidssector (i.e., studenten, begeleiders op de werkplek en begeleiders op de Universiteit en Hogeschool). Hierbij staat gebruikeronderzoek dus centraal, waarvoor de onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Communicatietechnologieën verantwoordelijk is (imec-mict-UGent). In een eerste fase zal het huidige ecosysteem van werkplekleren in kaart gebracht worden en zal een grondige analyse van huidige ePortfolios gemaakt worden.  Dit gebeurt aan de hand van focusgroepen en labtesting. In een tweede fase wordt door co-creatie samen met de gebruikers een optimaal design uitgewerkt. Dit zal resulteren in een design document dat de basis zal vormen voor de ontwikkeling van een eerste iteratie van het prototype. Dit prototype zal ontwikkeld worden door een -nog te bepalen- onderaannemer. Dit prototype zal geëvalueerd worden door gebruikers. Daarna volgen nog enkele iteraties van ontwikkeling, waarbij telkens op basis van gebruikersonderzoek het design geöptimaliseerd zal worden. 

Team werkpakket 1: Dr. Anissa All (Onderzoeker), Prof. Dr Lieven De Marez (Promotor project).

Training en gebruiksprocedures

Training en gebruiksprocedures

Tijdens een doctoraatstraject zullen e-Portfolio gebruiksprocedures en training voor alle  stakeholders ontwikkeld en gevalideerd worden. 

Team werkpakket 2: Prof. dr. Lieven De Marez (PhD promotor), dr. Mieke Embo (PhD promotor), Prof. dr. Tammy Schellens (PhD hoofdpromotor), Prof. Dr. Martin Valcke (SBO-Scaffold hoofdpromotor), Sofie Van Ostaeyen (Onderzoeker en PhD student).

Beleid, wetgeving en ethiek

Beleid, wetgeving en ethiek

De onderzoeksgroep Recht & Technologie zal beleidsmatige, juridische en ethische uitdagingen bij ePortfolio-gebruik analyseren en een juridisch-ethisch raamwerk ontwikkelen voor het gebruik ervan in de context van werkplekleren in de gezondheidszorg. Het gegevensbeschermingsrecht en het gezondheidsrecht zijn daarbij de voornaamste onderzoeksdomeinen. Daarnaast komen eveneens vragen rond intellectuele rechten op de inhoud van het ePortfolio aan bod.

Team werkpakket 3: Prof. dr. Eva Lievens (Promotor project), Lisse Van Acker (Onderzoeker).

Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg

Tijdens een doctoraatstraject zullen de ePortfolio proof-of-concepts gevalideerd worden in de multidisciplinaire setting van moeder-en-kind opleidingen met ontwikkeling en validering van een specifiek competentiekader. Naast de implementatie van multimedia als evaluatiemethodiek zal de ontwikkeling van het ePortfolio in de stimulatie en sturing van interdisciplinaire samenwerking binnen dit gezondheidszorgkader veel aandacht krijgen. 

Team werkpakket 4: Prof. dr. Martin Valcke (PhD promotor), Prof. Dr. Koen Norga (PhD promotor), dr. Mieke Embo (PhD co-promotor), Marieke Robbrecht (Onderzoeker en PhD student), Prof. Dr. Koenraad Smets (Wetenschappelijke begeleidingscommissie), Prof. dr. Myriam Van Winckel (PhD hoofdpromotor), Prof. Dr. Steven Weyers (Promotor project, Wetenschappelijke begeleidingscommissie).

Joint PhD: UGent en UAntwerpen

Toetsen van competenties in huisartsenopleiding

Toetsen van competenties in huisartsenopleiding

Werkpakket 5 zal zich richten op de validatie van het e-Portfolio (van werkpakket 1) in de context van huisartsengeneeskunde in Vlaanderen. Het doel van dit werkpakket is om de relatie tussen leren en toetsen in de klinische werkomgeving meer te verbinden. Uitgaande van het van der Vleuten’s programmatisch toetsingsmodel, zijn er twee centrale doelstellingen. De eerste doelstelling tracht te bepalen of een programmatisch ePortfolio met werkplaats-gebaseerde toetsingsinstrumenten kunnen leiden tot een verbetering in studentenresultaten. Een tweede doelstelling tracht te onderzoeken of/en hoe formatieve en summatieve evaluatie samen kunnen optreden in een programmatisch ePortfolio. 

Team werkpakket 5: Andreou Vasiliki (Onderzoeker en PhDstudent), Prof. dr. Birgitte Schoenmakers (PhD hoofdpromotor), Prof. dr. Jan Eggermont (PhD promotor), Dr. Sanne Peters (PhD co-promotor), Prof. dr. Martin Valcke (PhD promotor), Prof. dr. Geraldine Clarebout (Wetenschappelijke begeleidingscommissie), Prof. Dr. Inge Fourneau (Wetenschappelijke begeleidingscommissie).

Levenslang leren en gezondheidszorg

Levenslang leren en gezondheidszorg

Werkpakket 6 onderzoekt de bestaande ePortfolioliteratuur en de huidige competentiekaders in acht verschillende gezondheidszorgopleidingen namelijk HBO5-verpleegkunde, bachelor verpleegkunde, vroedkunde, logopedie, audiologie, ergotherapie, podologie en mondzorg. Deze kennis wordt verder gebruikt om de ontwikkelde ePortfolio proof-of-concepts (vanuit werkpakket 1) te valideren in de voorgenoemde acht gezondheidszorgopleidingen. De continue competentiegroei doorheen de opleiding, bij de brug tussen opleidingsniveaus maar ook na het afstuderen, wordt centraal gesteld. Dit zorgt ervoor dat de focus van werkpakket 6 vertrekt vanuit drie perspectieven:

  1. Opleidingsniveau (HBO5 – bachelor – master)
  2. Binnen- en buitenlandse stage
  3. Voor en na afstuderen

Het beoogde resultaat is het optimaal in kaart brengen van de competentiegroei in het nieuw ontwikkelde state-of-the-art ePortfolio.

Team werkpakket 6:  Dr. Mieke Embo (PhD promotor), Oona Janssens (Onderzoeker en PhD student), Prof. dr. Martin Valcke (PhD promotor),  Prof. dr. Leen Haerens (PhD hoofdpromotor), Prof. dr. Dimitri Beeckman (Wetenschappelijke begeleidingscommissie), Prof. Dr. Peter Pype (Wetenschappelijke begeleidingscommissie).

Samenwerking in onderaanneming: Mw. Marijke Verfaillie en Mw. Frances Martens, IVV Sint-Vincentius: https://www.ivv-gent.be

Projectmanagement

Projectmanagement

Dit overkoepelend werkpakket wil de cohesie tussen alle werkpakketten bewaken en bevorderen. Elke werkpakket wordt uitgewerkt door een specifiek team. Via dit werkpakket worden de onderzoekers gestimuleerd om de resultaten met elkaar te verbinden, kritisch te bespreken en nieuwe ideeën te formuleren. Kenmerkend voor dit werkpakket is co-creatie en innovatie. Dit gebeurt met de onderzoekers maar ook met input van de uitgebreide gebruikersgroep die bestaat uit talrijke partners in binnen- en buitenland. Via netwerking is het de bedoeling om resultaten te valoriseren, alsook om nieuwe projecten te ontwikkelen met geïnteresseerde partners. 

Team werkpakket 7: Prof.dr. Martin Valcke (SBO-Scaffold hoofdpromotor) , Dr. Mieke Embo (projectmanager)

Zin om samen te werken?

Ons consortium wil een co-creatief en innovatief expertisecentrum uitbouwen op het gebied van ePortfolios en werkplekleren in de gezondheidszorg. Je kan bij ons terecht met vragen op gebied van design, wetgeving, vorming en onderzoek. Laat ons ook weten indien je interesse hebt in het delen van expertise of in het samen uitwerken van projecten in binnen- en buitenland binnen dit thema.