Privacyverklaring

We verwerken uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens, maar doen er, zoals u hieronder kan vernemen, alles aan om daar op een correcte manier mee om te gaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving.
Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die we aan u kunnen linken of ons toelaat u te identificeren.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u verzamelen in het kader van het gebruik van de website www.sbo-scaffold.com en onze nieuwsbrief.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld voor:

  • De goede werking van de website
  • Externe communicatie over het onderzoeksproject SBO SCAFFOLD via de nieuwsbrief

Om de website goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies die toelaten u te identificeren. Deze cookies blijven bewaard tot het einde van uw browsersessie op basis van ons legitiem belang om een goed functionerende website beschikbaar te stellen. Meer informatie over het gebruik van cookies op deze website kan u hieronder vinden bij ‘Cookiebeleid’.
Geïnteresseerde websitegebruikers hebben de mogelijkheid om zich via deze website in te schrijven voor de nieuwsbrief van het onderzoeksproject SBO SCAFFOLD. Als wij uw toestemming verkrijgen, verwerken wij uw e-mailadres. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken. Uitschrijven kan via de link onderaan elke nieuwsbrief of door ons te contacteren via privacy@sbo- scaffold.com. We bewaren uw e-mailadres gedurende de looptijd van het SBO SCAFFOLD onderzoeksproject (tot 1 januari 2024).
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

De onderzoekers (met inbegrip van de promotoren) betrokken bij het SBO SCAFFOLD onderzoeksproject kunnen toegang hebben tot de verzamelde persoonsgegevens.
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing. We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om ons te ondersteunen in bereiken van voornoemde doelstellingen, bijv. voor het aanbieden van de website en nieuwsbrief. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
Verder zullen we uw persoonsgegevens slechts doorgeven aan derden als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Uw rechten

Graag informeren wij u ook over de rechten die u kan uitoefenen ten op opzichte van uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft met name:

  1. Recht op inzage: u kan vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en inzage verkrijgen van die persoonsgegevens evenals van de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën persoonsgegevensgegevens, de (categorieën) van ontvangers, het bestaan van de in 2., 3. en 4. opgesomde rechten en de omstandigheden van geautomatiseerde verwerking (zie ook hieronder). In deze verklaring kan u deze informatie echter reeds grotendeels terugvinden;
  2. Recht op rectificatie: indien uw gegevens niet correct zijn, kan u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen;
  3. Recht op gegevenswissing of “vergetelheid”: in een aantal gevallen en omstandigheden kan u uw persoonsgegevens (zonder onredelijke vertraging) laten wissen. Met betrekking tot de verwerking in de context van dit onderzoek kan u dit vragen, indien: a) uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld; b) u uw toestemming intrekt; en c) wij uw gegevens op onrechtmatige wijze zouden gebruiken. Op dit recht gelden in het kader van wetenschappelijk onderzoek uitzonderingen voor zover de uitoefening van dit recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
  4. Recht op beperking van de verwerking: indien aan bepaalde criteria is voldaan, kan u ons vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking (met uitzondering van het opslaan) van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat meer bepaald: a) gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw door ons verwerkte gegevens te controleren, indien u die betwist; b) indien uw gegevens onrechtmatig verwerkt zouden zijn, maar u zich verzet tegen de wissing zoals bedoeld in 3); c) wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, maar u daarentegen wel met oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  5. Recht om gegevens over te dragen: u kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen in een gemakkelijk leesbaar en hanteerbaar formaat aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan u.

U kan klacht indienen

U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien u van mening is dat de verwerking door ons van uw persoonlijke informatie inbreuk maakt op de AVG.

Moet u de persoonsgegevens verstrekken?

Zoals uiteengezet in ons cookiebeleid, maken wij gebruik van technisch noodzakelijke cookies om onze website goed te laten functioneren. Deze kan u niet weigeren.
U bent niet verplicht uw persoonlijke informatie te verstrekken voor onze nieuwsbrief. Indien u die niet wenst te verstrekken zal u geen nieuwsbrieven kunnen ontvangen.

Hoe contact met ons opnemen?

Indien u nog vragen heeft, uw rechten zoals hierboven uiteengezet wenst uit te oefenen of uw toestemming wil intrekken, kan u terecht bij:

Universiteit Gent, Dr. Mieke Embo
Verwerkingsverantwoordelijke:
privacy@sbo-scaffold.com
De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent, België


De functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer”) van de Universiteit Gent is:
Hanne Elsen
Directie Bestuurszaken:
privacy@ugent.be
Campus Ufo, Rectoraat 2, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van de website op je computer, smartphone of andere apparatuur worden bewaard. Indien u deze website opnieuw bezoekt, ontvangt de website dit tekstbestand waardoor bijvoorbeeld uw taalvoorkeur kan worden onthouden.

Waarom gebruikt deze website cookies?

De beheerder van deze website, het SBO-Scaffold consortium, gebruikt op www.sbo-scaffold.com één soort cookies:

  • Cookies die technisch noodzakelijk zijn

Deze cookies zijn noodzakelijk om puur technische redenen voor het gebruik van deze website. Het is niet mogelijk om deze te weigeren wanneer u onze website wenst te bezoeken. Deze cookies worden onmiddellijk geplaatst bij het binnenkomen van de website. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.


Het gaat om de volgende cookies:

Naam

Vervaltermijn

Inhoud

Doel

JSESSIONID

Op het einde van de sessie

Token

De cookie dient om de sessie op de server te behouden.

Hoe kan ik controle uitoefenen over de cookies op mijn toestel?

De instellingen van uw browser laten toe om na te gaan welke cookies op uw toestel zijn geplaatst en om ze te verwijderen indien u dit wenst.

De volgende links geven u meer uitleg over hoe u dit kunt doen: