User-centered design en prototype ontwikkeling

Dit werkpakket staat in voor de ontwikkeling van een prototype ePortfolio dat voldoet aan de noden en wensen van alle partijen betrokken in werkplekleren in de gezondheidssector (i.e., studenten, begeleiders op de werkplek en begeleiders van onderwijsinstellingen). 

Gebruikersonderzoek staat hierbij centraal. De onderzoeksgroep voor Media, Innovatie en Communicatietechnologieën is hiervoor verantwoordelijk is (imec-mict-UGent).

Afgewerkte studies

  • In kaart brengen van functionele en technische noden voor de bouw van een toekomstig ePortfolio

Doel: Huidige noden van werkplekleren in verschillende gezondheidszorgopleidingen in kaart brengen aan de hand van focusgroepen.

Resultaten: Om een ePortfolio te ontwikkelen dat voldoet aan noden van de eindgebruikers, werden alle eindgebruikers betrokken in het ontwikkelingsproces. Zowel studenten, mentoren op de werkplek als stagebegeleiders verbonden aan een universiteit/hogeschool werden uitgenodigd om in focusgroepen het huidige werkplekleren in kaart te brengen.

Volgende problemen en onvervulde noden kwamen naar boven en vormden de basis voor het latere desgindocument (zie verder):

-Nood aan formuleren en opvolgen van doelen

-Nood aan stimuleren en registreren van leermomenten

-Nood aan de mogelijkheid tot registreren van ad-hoc mondelinge feedback

-Nood aan een duidelijk overzicht van te bereiken en reeds verworven competenties van de student

-Nood aan interactie tussen de verschillende eindgebruikers

-Huidige reflecties zijn oppervlakkig en worden zelden voorzien van feedback.

-Eindgebruikers worden te weinig gestimuleerd om content toe te voegen aan hun portfolio

  • Analyse bestaande ePortfolio's

Doel: Analyse van huidige ePortfolio's met hun functionaliteiten

Resultaten: Powerpointpresentatie met de resultaten van een vergelijkende studie en oplijsting van features. Deze kan je hier downloaden:

  • Designdocument voor het te ontwikkelen ePortfolio

Doel: Uitwerken van een optimaal ePortfolio design door co-creatie met gebruikers in voorgaand onderzoek.

Resultaten: Designdocument dat de basis vormt voor het ePortfolio prototype. De ontwikkeling van het ePortfolio gebeurt in onderaanneming door het bedrijf Cronos-Foursevens en in verschillende iteraties (prototype 1, 2 en 3). Hierbij wordt het design telkens op basis van gebruikerstesten met de toekomstige gebruikers van het ePortfolio geoptimaliseerd.

  • Evaluatie prototype 1: lab based proof of concept prototype

Doel: Onderzoek naar het gebruiksgemak, bruikbaarheid en houding ten opzichte van drie feedbackmethoden in een ePortfolio: open tekstfeedback, gestructureerde tekstfeedback en spraak-naar-tekstfeedback.

Resultaten: Gestructureerde tekstfeedback, waarbij gebruikers feedback kunnen geven aan de hand van geformuleerde vragen, scoorde het best als feedbackmethode. Spraak-naar-tekstfeedback, waarbij gebruikers feedback kunnen inspreken die automatisch in tekst wordt omgezet in het ePortfolio, heeft wel een groot potentieel heeft voor feedbackinvoer op de werkplek. Respondenten zouden het gebruiken om direct na een incident korte feedback op te nemen als herinnering voor later uitgebreidere schriftelijke feedback te geven of om mondelinge feedback aan een student op te nemen.

Deze studie : “A comparison of three feedback formats in an ePortfolio to support workplace learning in healthcare education: a mixed method study” is gepubliceerd in Education and Information Technologies. Het volledige artikel lees je hier.

  • Evaluatie en ontwikkeling prototype 2

Doel: De ontwikkeling en evaluatie van het tweede prototype is gericht op het ingeven van competentielijsten door mentoren en opleidingscoordinatoren.

Resultaten: Uit kwalitatieve interviews blijkt dat het zelf kunnen ingeven en aanpassen van competentielijsten een meerwaarde heeft voor de gebruikers van het ePortfolio. We streven naar een ontwerp waarin programmaverantwoordelijken op een eenvoudige manier de competenties en competentiecriteria specifiek aan de eigen richting kunnen beheren en aanmaken.

Het resultaat van deze studie is een rapport dat aanbevelingen geeft om prototype 2 te verbeteren (bijvoorbeeld gebruiksgemak bij het ingeven van competentiekaders) en om prototype 3 te ontwikkelen (bijvoorbeeld visualisatie van competentiegroei, en ontwikkeling van tutorials). Meer info hierover volgt.

Lopende studies

  • Evaluatie en ontwikkeling prototype 3

Doel: De ontwikkeling en evaluatie van het derde en laatste prototype, is gericht op het visualiseren van de groei en creëren van feedbackloops. Aan de hand van kwalitatieve interviews zullen onderzoekers het prototype aan potentiële gebruikers voorstellen. Ze testen het gebruik ervan samen uit om aanbevelingen te geven voor laatste aanpassingen voor de oplevering van het finale prototype.

Presentaties

NVMO conferentie, mei 2023

In een rondetafelsessie stelden we in team het Scaffold project voor en bespraken we de uitdagingen van het samenwerken met verschillende disciplines en de toekomst van het ePortfolio. Het abstract lees je hieronder:

Wie contacteren bij vragen?