Beleid, wetgeving en ethiek

De onderzoeksgroep Recht & Technologie zal beleidsmatige, juridische en ethische uitdagingen bij ePortfolio-gebruik analyseren en een juridisch raamwerk ontwikkelen voor het gebruik ervan in de context van werkplekleren in de gezondheidszorg.

Het gegevensbeschermingsrecht is daarbij het voornaamste onderzoeksdomein. Daarnaast komen eveneens vragen rond intellectuele rechten op de inhoud van het ePortfolio aan bod.

Afgewerkte studies

Dit werkpakket brengt prangende juridische vragen aan het licht en probeert die op een toegepaste manier te analyseren. Het doel is immers om een ePortfolio te ontwikkelen dat voldoet aan de geldende wetgevende kaders.  

Tijdens het deel van het onderzoeksproject lag de focus op het respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) binnen het ePortfolio. We namen enkele vraagstukken onder de loep omtrent het gegevensbeschermingsrecht en het strafrechtelijk beroepsgeheim:

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het SCAFFOLD-ePortfolio? Het identificeren van deze actor is van fundamenteel belang, aangezien deze instaat voor de naleving van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ter bescherming van de persoonsgegevens van betrokkenen.

2. Is het toegelaten om persoonsgegevens (over de gezondheid) binnen het SCAFFOLD-ePortfolio te verwerken? Meer bepaald werd onderzocht of er een geldige rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan de persoonsgegevens in het SCAFFOLD-ePortfolio voor opleidingsdoeleinden mogen worden verwerkt.

3. Kan een zorgvrager geldig toestemmen met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden in het SCAFFOLD-ePortfolio? In het bijzonder moet voldoende aandacht gaan naar het vrije karakter van de toestemming, zodat de zorgvrager geen dwang voelt om in te stemmen uit vrees voor anders behandeld te worden wanneer hij/zij dit niet zou doen.   

4. Wordt het beroepsgeheim van de zorgverlener in opleiding geschonden wanneer hij/zij gebruikt maakt van het SCAFFOLD-ePortfolio? Het kan immers niet zijn dat vertrouwelijke informatie gedeeld tussen zorgvrager en zorgverlener zomaar kan worden verspreid door gebruik van het SCAFFOLD-ePortfolio. Respect voor het vertrouwelijk karakter en het limiteren van de personen die toegang krijgen tot dergelijke informatie is dan ook van belang."

Lopende studies

Het SCAFFOLD-ePortfolio zal onvermijdelijk gevoelige gegevens en vertrouwelijke informatie bevatten. Daarom is het belangrijk om het ePortfolio op een zorgvuldige wijze te beveiligen. Er moet in de eerste plaats worden nagegaan hoe de in- en uitstroom van vertrouwelijke informatie in het SCAFFOLD-ePortfolio zo maximaal mogelijk kan worden beperkt zodat het vertrouwelijk karakter van de informatie wordt gerespecteerd zonder dat de effectieve ondersteuning en kwaliteitsvolle opleiding van de zorgverlener in het gedrang komt.

Zo moet per gebruiker van het SCAFFOLD-ePortfolio de inzage in vertrouwelijke informatie worden beperkt tot die taken waarvoor het onmisbaar is en tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan.  

Om dit te verwezenlijken moet er wel over deze toegangsrechten nagedacht worden tijdens het ontwerpproces.

Daarnaast wordt ook het auteursrecht onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van vraag en antwoord, op het einde wordt dit dan verzameld in een veel gestelde vragen document. 

Presentaties

AERA (American Educational Research Association) conferentie, april 2022

Sofie, Clara, Oona, Marieke en Mieke hebben het Scaffold project voorgesteld op de jaarlijkse AERA conferentie. Onze onderzoekers hebben verschillende aspecten van het Scaffold project toegelicht. Clara stelde de juridische uitdagingen in dit project voor. Het abstract lees je hier:

NVMO conferentie, mei 2023

In een rondetafelsessie stelden we in team het Scaffold project voor en bespraken we de uitdagingen van het samenwerken met verschillende disciplines en de toekomst van het ePortfolio. Het abstract lees je hieronder:

Wie contacteren bij vragen?

Begeleider