Beleid, wetgeving en ethiek

De onderzoeksgroep Recht & Technologie zal beleidsmatige, juridische en ethische uitdagingen bij ePortfolio-gebruik analyseren en een juridisch-ethisch raamwerk ontwikkelen voor het gebruik ervan in de context van werkplekleren in de gezondheidszorg.

Het gegevensbeschermingsrecht en het gezondheidsrecht zijn daarbij de voornaamste onderzoeksdomeinen. Daarnaast komen eveneens vragen rond intellectuele rechten op de inhoud van het ePortfolio aan bod.

Waar staan we momenteel?

Dit werkpakket brengt prangende juridische vragen aan het licht en probeert die op een toegepaste manier te analyseren. Het doel is immers om een ePortfolio te ontwikkelen dat voldoet aan de geldende wetgevende kaders.  

Tijdens het deel van het onderzoeksproject lag de focus op het respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) binnen het ePortfolio. We namen enkele vraagstukken onder de loep omtrent het gegevensbeschermingsrecht en het strafrechtelijk beroepsgeheim:

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het SCAFFOLD-ePortfolio? Het identificeren van deze actor is van fundamenteel belang, aangezien deze instaat voor de naleving van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ter bescherming van de persoonsgegevens van betrokkenen.

2. Is het toegelaten om persoonsgegevens (over de gezondheid) binnen het SCAFFOLD-ePortfolio te verwerken? Meer bepaald werd onderzocht of er een geldige rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan de persoonsgegevens in het SCAFFOLD-ePortfolio voor opleidingsdoeleinden mogen worden verwerkt.

3. Kan een zorgvrager geldig toestemmen met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden in het SCAFFOLD-ePortfolio? In het bijzonder moet voldoende aandacht gaan naar het vrije karakter van de toestemming, zodat de zorgvrager geen dwang voelt om in te stemmen uit vrees voor anders behandeld te worden wanneer hij/zij dit niet zou doen.   

4. Wordt het beroepsgeheim van de zorgverlener in opleiding geschonden wanneer hij/zij gebruikt maakt van het SCAFFOLD-ePortfolio? Het kan immers niet zijn dat vertrouwelijke informatie gedeeld tussen zorgvrager en zorgverlener zomaar kan worden verspreid door gebruik van het SCAFFOLD-ePortfolio. Respect voor het vertrouwelijk karakter en het limiteren van de personen die toegang krijgen tot dergelijke informatie is dan ook van belang."

Wat staat er nog gepland?

De bevindingen werden omgezet in praktische aanbevelingen voor de ontwikkeling van het prototype in werkpakket 1. Daarnaast worden er nog talrijke andere juridische vraagstukken onderzocht, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht of eigendomsrecht op de user-content in het digitaal platform.

Wie contacteren bij vragen?

Begeleider